Ngày Thứ Bảy -Đức Chúa Trời Yêu Thương Bạn

Ngày Thứ Bảy -Đức Chúa Trời Yêu Thương Bạn

Đức Chúa Trời yêu thương những tạo vật của Ngài. Ngài cũng yêu thương bạn. Ngài cũng muốn được những tạo vật của Ngài yêu thương. Đó chính là thực tế mà hầu hết mọi người chọn không chấp nhận Đấng Sáng Tạo ra họ, thay vào đó họ sống đời sống mà họ muốn.

Đức Chúa Trời muốn nói chuyện với con người thông qua Đức Thánh Linh. Để nhận được Đức Thánh Linh vào trong tấm lòng của mình, trước tiên bạn phải chấp nhận Đức Chúa Trời chính là Đấng Sáng Tạo nên bạn và Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc và là Chúa. Ngài sẽ là Đấng dẫn dắt bạn trong tương lai.

Sự tự do chọn lựa cho bạn cơ hội chấp nhận hoặc chống lại Đức Chúa Trời; nếu tất cả đều đã rõ ràng, khi đó chỉ còn sự lựa chọn của bạn. Nhưng bây giờ bạn đã nghe được những sự thực, đó là lựa chọn của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm đó là chấp nhận lời đề nghị của Đức Chúa Trời: Tin vào sự chết của Con Đức Chúa Trời sẽ giải phóng bạn khỏi những hậu quả của sự tự do ý chí và chấp nhận Ngài là Đấng Sáng Tạo và dẫn dắt bạn trong tương lai.

Lẽ dĩ nhiên, bạn có thể chọn không tin và bỏ qua lời đề nghị này và tiếp tục sống như bạn đã từng sống trước đây. Do sự chọn lựa này, bạn sẽ làm ngơ lời đề nghị của Đức Chúa Trời cũng như mối quan hệ mà Ngài muốn có với bạn.

Đề nghị đã được đưa ra: tất cả những gì bạn phải làm là tin rằng Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu hy sinh vì những tội lỗi của bạn và trả giá rất cao để cứu bạn khỏi sự chết đời đời. Nếu bạn chọn không tin hay đơn giản là làm ngơ trước lời đề nghị này và tiếp tục sống đời sống theo ý riêng, thì bạn đang chối bỏ Đức Chúa Trời cũng như mối quan hệ với Ngài sẽ không thể tồn tại.

Đừng trì hoãn sự lựa chọn của bạn, vì nó có thể quá muộn nếu bạn muốn đợi một thời điểm tốt hơn. Lẽ di nhiên bạn muốn học hỏi thêm về Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ và lời đề nghị của Ngài trước khi chấp nhận. Với hầu hết mọi người, đây không phải là một lựa chọn dễ dàng. Sau hết, bạn phải từ bỏ đời sống cũ. Khi bạn chưa sẵn sàng chọn lựa, đừng từ bỏ việc khám phá thêm về Đức Chúa Trời cho đến khi bạn sẵn sàng chọn lựa. Cách tốt nhất để tìm hiểu về Đức Chúa Trời đó là đọc Kinh Thánh

Bạn đã sẵn sàng chọn lựa hôm nay chưa?

Bạn có sẵn lòng chấp nhận lời đề nghị mà Chúa Giê-xu đã đưa ra vì bạn không?

Vâng! Tôi sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của Chúa Giê-xu

Tôi muốn suy nghĩ thêm

Không, cảm ơn bạn, không phải lúc này

Tôi đã chấp nhận lời đề nghị này

 

.