Author: Linda BibleLovers

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.”

Sự Sáng Thế

Sáng Thế Ký 1:1-3 “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. 2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. 3 Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.”

Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-xu Christ

Lu-ca 2:6-14 “Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. 7 Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. 8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng,thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. 13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:

14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,

Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Thi Thiên 23:1-3

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi

Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

3 Ngài bổ lại linh hồn tôi,

Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.”

Chẳng Gì Có Thể Phân Rẽ Chúng Ta Khỏi Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 8:38-39 “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết,sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

Điều Răn Quan Trọng Nhất Của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 22:36-40 “Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? 37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”

Không Ai Có Thể Vừa Làm Tôi Đức Chúa Trời Vừa Tìm Kiếm Của Cải

Ma-thi-ơ 6:24 “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa”.

Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Trời Giải Cứu Chúng Tôi

Thi Thiên 68:20-21 “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải cứu chúng tôi;

Ấy là nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người được tránh khỏi sự chết.

21 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đạp nát đầu kẻ thù nghịch Ngài,

Đỉnh tóc của kẻ cứ phạm sự gian ác.”

Tình Yêu Thương

I Cô-rinh-tô 13:1-7 “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. 4 Tình yêu thương hay nhịn nhục;tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình,chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.”

Đức Giê-hô-va, Ngài Biết Tôi

Thi Thiên 139:1-3 “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.

2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;

Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.

3 Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi,

Quen biết các đường lối tôi.”

Hãy Vui Mừng Đi, Chúa Đã Gần Rồi

Phi-líp 4:4-7 “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. 5 Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Tương Lai Của Chúng Ta: Trời Mới Và Thế Giới Mới

Khải Huyền 21:1,2,4  “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

Trust in the Lord

Châm Ngôn 3:5-6 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

Quay lại thông tin thêm

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một “dấu hiệu bề ngoài” tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực sự của Chúa Giê-xu.

Nghi thức của lễ Báp-têm rất đơn giản. Bạn đứng, hoặc ngồi, hoặc quỳ ở một chỗ có nước. Một Cơ Đốc Nhân khác sau đó sẽ đỡ bạn hạ xuống dưới mặt nước và sau đó nâng bạn lên khỏi mặt nước. Bạn sẽ được làm Báp-têm trong danh Cha, Con và Đức Thánh Linh. (Xin xem thêm trong: sách Ma-thi-ơ 28:18-19)

Nói một cách đơn giản, lễ Báp-têm là một ấn chứng với thế gian về sự biến đổi bên trong của đời sống tín hữu. Tội lỗi của bạn, sai lầm của bạn đều được “tẩy sạch”. Lễ Báp-têm cũng để chúng ta nhớ đến sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ.

Lễ Báp-têm của Cơ Đốc Giáo là một hành động bày tỏ sự vâng lời với Chúa sau khi được cứu; mặc dù lễ Báp-têm có liên hệ mật thiết tới sự cứu chuộc, nhưng lễ Báp-têm không phải là một yêu cầu bắt buộc để bạn được cứu.

Quay lại các link liên kết và thông tin thêm

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà là một thư viện bao gồm 66 cuốn sách. Kinh Thánh có nhiều cuốn sách lịch sử, tiểu sử, thi ca, tiên tri, thư tín … Kinh Thánh cũng là một cuốn sách rất cổ xưa. Một vài phần trong Kinh Thánh đã được viết vào khoảng 3,500 năm trước. Điều này không có nghĩa là Kinh Thánh không còn quan trọng trong thời đại của chúng ta. Bất kỳ ai đọc Kinh Thánh sẽ thấy rằng những câu chữ trong Kinh Thánh vẫn có thể được áp dụng vào cuộc sống của chúng ta.

Kinh Thánh không rơi từ trên trời xuống

Kinh Thánh, như ta biết là một cuốn sách, không rớt từ trên trời xuống trái đất. Khoảng thời gian từ sách đầu tiên cho tới sách cuối cùng là khoảng hơn 1000 năm. Đó là một thể và là một tập hợp gồm nhiều tác phẩm rời rạc và khác biệt. Kinh Thánh là một bộ sưu tập độc đáo của các tác phẩm. Từ “Kinh Thánh -Bible” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp Biblia có nghĩa là “những cuốn sách”. Những cuốn sách này chứa những bản Kinh Thánh của người Do Thái và các Cơ Đốc Nhân. Cuốn Kinh Thánh mà chúng ta biết bao gồm có hai phần, 66 sách, những đoạn và hàng trăm hàng nghìn câu Kinh Thánh. Cuốn sách này cũng là một nhóm, một tập hợp những tác phẩm rời rạc và khác biệt, có một lịch sử lâu đời. Rất nhiều sự kiện, luật lệ tôn giáo và những lời giáo huấn, những câu chuyện, những bài ca, những ý tưởng, những lời tiên tri và cả những phép màu được truyền khẩu từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Có rất nhiều tác giả

Rất nhiều sách trong Kinh Thánh được viết trong khoảng thời gian từ hơn 1000 năm, ước chừng từ những năm 1000 Trước Công Nguyên và 100 năm sau Công Nguyên ở những thời đại và địa điểm khác nhau. Một số lượng lớn các tác giả viết theo thể thơ, được chép lại và biên tập hoặc là được bổ sung bởi các đoạn khác hoặc các câu chuyện khác. Kinh Thánh được viết bằng tay trên giấy cói hoặc giấy da. Không phải mọi đoạn Kinh Thánh đều được bảo quản. Dù vậy, không phải tất cả các sách trong Kinh Thánh được xem là đạt tiêu chuẩn để trở thành những đoạn Kinh Thánh. Chỉ sau những quá trình lâu dài và phức tạp dần dần mới quyết định được những cuốn sách nào có đầy đủ năng quyền và tính xác thực để trở thành một phần mãi mãi của Kinh Thánh.

Tại sao Kinh Thánh lại không rõ ràng và có cùng một hình thức? Why no clear and uniform manual?

Ở đây chúng ta trở lại với việc tự do chọn lưa. Nếu có một cuốn cẩm nang cho cuộc sống, thì sẽ có ít sự lựa chọn hơn. Here we come back to the freedom of choice. If it would be a manual for life, little choice would be possible.

Kinh Thánh chứa nhiều bài học, những lời hướng dẫn (điều răn) quan trọng trong cuộc sống mà con người phải làm theo. Rất nhiều (điều răn) là vì lợi ích của loài người. Điều răn quan trọng nhất đó là tình yêu thương. (Trong Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13).

Bằng cách kể lại sứ điệp của Đức Chúa Trời cho mọi người, sứ điệp đó đã đến với thế gian. Thông qua Kinh Thánh chúng ta thấy rằng loài người và toàn thể các quốc gia đang vật lộn với những lựa chọn của họ. Những ai chọn trung tín với Đức Chúa Trời sẽ khám phá ra kế hoạch của Ngài. Những người nào chọn chống nghịch Đức Chúa Trời sẽ không có tương lai.

Thông Tin Thêm

Kinh Thánh bao gồm hai phần chính, Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước chủ yếu kể về dân sự mà Đức Chúa Trời đã chọn làm tuyển dân của Ngài. Cựu Ước còn kể về những cuộc đấu tranh của những con người giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời. Cựu Ước còn có những lời tiên tri về Chúa Giê-xu (Xem thêm Thông tin thêm về Chúa Giê-xu).

Tân Ước miêu tả về cuộc đời của Chúa Giê-xu trên thế gian, chỉ ra nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước đã được làm trọn. (Xin xem thêm về chủ đề này). Tân Ước kể câu chuyện này thông qua con mắt của những người sống cùng thời đại với Đức Chúa Giê-xu và giai đoạn ngắn ngay sau đó. Tân Ước có nhiều bài học về Chúa Giê-xu và câu chuyện về sự đóng đinh Chúa Giê-xu và sự sống lại của Ngài.

Khi bạn đọc Kinh Thánh từ đầu tới cuối, bạn sẽ học để tìm ra một thông điệp xuyên suốt. Thông điệp đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tạo vật của Ngài, nhưng bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều câu chuyện về những người chọn quay lưng lại Đức Chúa Trời. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời chế ngự sự chết với những ai tin nhận công tác cứu chuộc của Con Ngài.

Quay lại trang thông tin thêm

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có Hội Thánh nào cả, bạn có thể tìm kiếm các Cơ Đốc Nhân khác và thành lập một Hội Thánh cho chính mình.

Hội Thánh nói chung là nói về tất cả các Cơ Đốc Nhân trên toàn thế gian. Về nghĩa hẹp, Hội Thánh là một nơi mà các Cơ Đốc Nhân có thể gặp gỡ nhau và thờ phượng Đức Chúa Trời.

Khi bạn đang tìm kiếm một nhà thờ (Hội Thánh) để tham dự, bạn có thể ghé thăm một vài nhà thờ có trong khu vực của mình. Giữa các nhà thờ có thể có một vài sự khác biệt, cũng như con người có thể có nhiều sự khác biệt.

Khi lựa chọn tham dự một Hội Thánh điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem liệu mọi người trong Hội Thánh có thực sự tin rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Nếu những người trong Hội Thánh này nói với bạn rằng Kinh Thánh là Lời Chúa không đầy đủ và rằng có nhiều luật lệ hơn trong Kinh Thánh đã viết hay là họ thờ cúng hình tượng, thì bạn nên tìm một Hội Thánh khác.

Cũng bởi cách đối xử với người đến thăm Hội Thánh bạn có thể phát hiện ra rằng liệu Hội Thánh này có phải là nơi mà Đức Chúa Trời đóng vai trò trung tâm không. Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn thấy được sự khác nhau.

Một nhà thờ tốt sẽ đối xử như thể là “gia đình của Đấng Christ”; Các Cơ Đốc Nhân sẽ giúp đỡ lẫn nhau để ngợi khen Đức Chúa Trời, trưởng thành hơn trong đức tin, và chia sẻ sứ điệp của Đức Chúa Trời cho người khác. Các Cơ Đốc Nhân sẽ bày tỏ tình yêu thương với người khác và giúp đỡ người khác trở nên ngày càng giống với Đức Chúa Giê-xu hơn.

Quay trở lại các đường dẫn và thông tin thêm.

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”?

Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời: “Ai nấy đều hỏi rằng: Vậy, ngươi là Con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng: Chính các ngươi nói ta là Con Ngài.” (Lu-ca 22:70). Đức Chúa Giê-xu cũng thường ám chỉ Đức Chúa Trời là Cha Ngài.

Đức Chúa Trời cũng gọi Chúa Giê-xu là Con Ngài “Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Một câu miêu tả mối quan hệ thân thuộc giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con (Lu-ca 1:32).

Từ “Con” trong lịch sử của Kinh Thánh cũng ám chỉ một mối quan hệ. Trong những phần khác của Kinh Thánh, Đức Chúa Giê-xu còn được gọi là Ngôi Lời. Từ “Con” trong tiếng Hê-bơ-rơ còn mang nghĩa là con cháu hay là người đi theo.

Khi bạn trở thành một người theo Đấng Christ, bạn sẽ nhận được Đức Thánh Linh và trở thành con của Đức Chúa Trời được chép trong sách Rô-ma 8:14; Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.

Tìm hiểu thêm về Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Quay trở lại các đường link và thông tin thêm.

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...
E-mail Nhắc Nhở

E-mail Nhắc Nhở

Thật tuyệt vời! Vậy là bạn muốn suy nghĩ về cuộc đời bạn trong vòng một tuần.

Hãy đăng ký với hộp thư nhắc nhở của chúng tôi. Bạn sẽ nhận một e-mail mỗi ngày trong vòng một tuần.

Tôi hy vọng tuần này sẽ rất đặc biệt với bạn!

Địa chỉ e-mail của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và sẽ không bị bán cho bất kỳ ai.
Bạn sẽ nhận một e-mail mỗi ngày trong vòng một tuần và 2 e-mail sau một tuần đó.
Bạn có thể hủy đăng ký nhận e-mail nhắc nhở bất kỳ thời điểm nào.

E-mail nhắc nhở này được cung cấp bởi Mailchimp.

blank

Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Với chúng ta là con người thì khó có thể hiểu được tại sao một Đức Chúa Trời lại có ba ngôi. Vì chúng ta không biết có vật gì đó tương tự, nên khó có thể hình dung.

Trong Kinh Thánh, ba ngôi của Đức Chúa Trời được miêu tả; Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Cha là Đấng Sáng Tạo, Đức Chúa Con là Đấng Hòa Giải giữa con người và Đức Chúa Trời, còn Đức Thánh Linh chính là Thần của Đức Chúa Trời có thể “sống” giữa con người.

Nếu ai đó chấp nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Dựng nên anh ấy và tin rằng Đức Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của anh ấy thì người ấy sẽ nhận được Đức Thánh Linh.

Vì bạn không thể nhìn thấy Đức Thánh Linh, bạn sẽ phải “kinh nghiệm.” Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt bạn trong cuộc sống. Đức Thánh Linh sẽ không chiếm hữu bạn, bạn vẫn là một tạo vật có quyền tự do, nhưng Ngài sẽ mở mắt bạn trước những sự việc cụ thể. Nếu bạn nhận Đức Thánh Linh, thì bạn sẽ nhận được quyền năng của Thánh Linh hay còn gọi là những đặc ân (ân tứ).

Vậy thì Đức Thánh Linh làm gì?

  • Ngài sẽ giúp đỡ bạn bước vào đời sống của Cơ Đốc Nhân và sẽ thêm sức cho bạn trong bước đường theo Chúa Giê-xu; Ngài sẽ giúp bạn được biến đổi, trở nên giống với Chúa Giê-xu hơn.
  • Ngài sẽ giúp bạn học về Đức Chúa Trời và dẫn dắt bạn tìm ra lẽ thật  (Giăng 16:13-14)
  • Ngài sẽ dạy dỗ bạn những điều mà bạn chưa biết trước khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân
  • Ngài cầu nguyện cho bạn (Rô-ma 8:26-27)

Giống như hôn nhân của loài người, hoặc những mối quan hệ khác với mọi người, bạn sẽ càng kinh nghiệm nhiều hơn về Đức Thánh Linh nếu bạn dành thêm thời gian với Đức Chúa Trời. Giống như một cặp đã kết hôn sẽ phải chia tay nếu như cả hai đều không dành thời gian đủ cho nhau.

Thông qua Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời có thể sẽ ban cho bạn những ân tứ mà một Cơ Đốc Nhân cần có. Những ân tứ này có thể tìm được trong Kinh Thánh (lấy ví dụ trong sách I Cô-rinh-tô 12). Những ân tứ này có thể giúp bạn trong nhiều tình huống. Bạn không cần phải tìm kiếm những ân tứ này đâu. Đức Chúa Trời sẽ cung ứng cho bạn khi cần.

Quay trở lại trang có các đường link và thông tin thêm

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và sống như một con người.

Đức Chúa Giê-xu (còn được gọi là Đấng Christ có nghĩa là Vua hoặc là Đấng Mê-si) sinh vào khoảng 2000 năm trước đây. Bạn có thể đọc thêm trong sách Lu-ca trong Kinh Thánh.

Trong ba mươi năm đầu, Đức Chúa Giê-xu sống một cuộc sống bình thường theo truyền thống của người Do Thái, Ngài làm công việc của một thợ mộc. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ đất nước Y-sơ-ra-ên nằm dưới sự cai trị của đế quốc La Mã trong thời của hoàng đế Ceasar, bao gồm cả làng Bết-lê-hem nơi Đức Chúa Giê-xu giáng sanh, và Na-xa-rét nơi Ngài lớn lên.

Vào năm Ngài 30 tuổi, Đức Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ giảng dạy cho dân chúng và thi hành một số phép màu đã được ghi chép lại, nhưng Ngài vẫn chưa bao giờ đi quá 200 dặm kể từ nơi Ngài được sinh ra. Trong khoảng thời gian hơn 3 năm, danh tiếng của Đức Chúa Giê-xu lan rộng khắp đất nước Do Thái. Tổng đốc La Mã là người cai trị các tỉnh của Y-sơ-ra-ên và những lãnh đạo Do Thái (lãnh đạo tôn giáo) đã để ý đến Ngài. Những sứ điệp quan trọng của Đức Chúa Giê-xu bao gồm.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn và ở cùng bạn. God loves you and is with you

  • Hãy yêu thương người khác
  • Giá trị của mỗi người và mọi người là vô cùng to lớn
  • Tin lành: vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến thế gian
  • Thực tế của sự đoán phạt là lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục
  • Đức Chúa Trời tha thứ cho những ai biết tha thứ

Hành động gây ra nhiều tranh luận nhất của Chúa Giê-xu đó là Ngài liên tục lặp lại Ngài là Đức Chúa Trời, đây là một sự vi phạm trực tiếp luật của người Do Thái. Vì thế các lãnh đạo tôn giáo yêu cầu chính phủ La Mã xử tử Ngài. Trong mỗi lần xét xử, chính phủ La Mã biết rằng Ngài không vi phạm bất kỳ luật lệ nào của La Mã. Thậm chí kể cả các lãnh đạo người Do Thái cũng nhận ra rằng ngoại trừ việc Ngài tuyên bố mình là Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Giê-xu cũng tuân theo luật Do Thái một cách tuyệt đối.

Nhưng những lãnh đạo tôn giáo lợi dụng sự thù hận về chính trị đã thuyết phục Phi-lát, quan tổng đốc tỉnh phía Nam của Y-sơ-ra-ên, cho phép tử hình Chúa Giê-xu.

Đức Chúa Giê-xu bị tra tấn một cách dã man và sau đó bị đóng đinh vào hai tay và treo lên thập tự. Hình thức xử tử này ngăn không khí đi vào phổi của Ngài và giết chết Ngài trong vòng 3 giờ đồng hồ. (Hãy đọc trong Kinh Thánh Lu-ca 22)

Tuy nhiên theo hơn 500 nhân chứng, Đức Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại sau đó ba ngày, và hơn 40 ngày tiếp theo Ngài đi các tỉnh miền nam và miền bắc của Y-sơ-ra-ên. Đối với mọi người, đây là bằng chứng để xác định tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời chính là sự thật. Sau đó Đức Chúa Giê-xu quay trở lại Giê-ru-sa-lem, thành phố mà Ngài đã bị xử tử hình và theo các nhân chứng, Ngài rời khỏi thế gian bằng cách thăng thiên. (Đọc trong Kinh Thánh; sách Công Vụ 1)

Kết quả của những sự kiện màu nhiệm này đó là, số người tin theo Ngài tăng lên nhanh chóng. Chỉ một vài tháng sau cũng trong thành Giê-ru-sa-lem, một bản ghi chép nói rằng có khoảng 3000 người tin theo Ngài được thêm vào Hội Thánh chỉ trong 1 ngày. Những lãnh đạo tôn giáo phản ứng bằng cách đàn áp, bắt bớ những kẻ theo Chúa Giê-xu. Nhiều người trong số đó thà chọn cái chết chứ không từ bỏ niềm tin rằng Đức Chúa Giê-xu thực sự chính là Đức Chúa Trời.

Trong vòng 100 năm, người dân trong đế chế La Mã (vùng Tiểu Á, Châu Âu) trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu. Vào năm 325 Sau Công Nguyên, Cơ Đốc Giáo, tôn giáo của những người theo Chúa Giê-xu trở thành tôn giáo chính thức dưới thời của hoàng đế La Mã Constantine. Trong vòng 500 năm, kể cả những đền thờ thần Hy Lạp cũng biến thành những nhà thờ cho những môn đồ Chúa Giê-xu. Mặc dù một vài sứ điệp và lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu bị lu mờ, hoặc là bị sai lệch trải qua sự mở rộng tổ chức tôn giáo, nhưng những lời của Chúa Giê-xu và đời sống của Ngài vẫn có ảnh hưởng lớn đối với họ.

Xem thêm về Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời

Quay lại trang các đường link và thông tin thêm

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp cho bạn, nhưng bạn sẽ kinh nghiệm được Ngài vẫn lắng nghe lời cầu nguyện của bạn.

Hãy thành thật trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:22). Ngài biết bạn đang làm gì. Vì Ngài là Đấng Tạo Dựng nên bạn, hãy nói chuyện với Ngài bằng sự tôn kính mà Ngài đáng được nhận.

Vì Đức Chúa Trời yêu thương bạn, Ngài sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Vì Ngài là Đấng khôn ngoan và bởi vì kế hoạch của Ngài quá lớn lao hơn mức bạn có thể hiểu, nên câu trả lời thường không như bạn mong muốn.

Đôi khi sẽ mất khá nhiều thời gian để hiểu được kế hoạch của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn. Có thể bạn sẽ phải chịu khốn khổ, bị hãm hại bởi mọi người, và rơi vào những tình huống khó khăn hay là những điều khác nữa. Đừng thất vọng khi bạn dã cầu nguyện cho ai đó điều gì và kết quả lại không giống như bạn mong đợi. Đôi khi sự kiên nhẫn của bạn cần được rèn thử và kết quả khá là khác với điều bạn mong muốn.

Giống như một người cha tốt, Đức Chúa Trời sẽ dõi theo con cái của Ngài và tìm kiếm những điều tốt nhất cho chúng trong tương lai xa.

Quay trở lại các đường link và thông tin thêm

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...