Day 6 – Ang solusyon

Day 6 – Ang solusyon

Sa pagwawalang-bahala o pagtatanggil sa Diyos, ang ating sukdulang resulta ay walang hanggang kamatayan. Ito ay nangangahulugan ng hinaharap na walang kaugnayan sa Diyos.

Kung ang Diyos ay puno ng pagmamahal, paano Niya malulutas ang problema? Paano Niya tanggapin ang mga di-perpektong tao na lumalabag sa mga pangunahing patakaran. Paano Niya maipapakita ang Kanyang pag-ibig upang masagot ito?

Isang Pansamantalang kalayaan/Pyansa

Paano kung may isang nangalaga sa iyong  mga pagkakamali na ginawa? Iyon ay dapat na isang taong dalisay, isang taong sumusunod sa mga pamantayan ng Diyos. Paano kung ang isang tao ay maaaring mamagitan sa pagitan mo at ng Diyos? May isang taong maaaring mag-ingat sa iyo at kayang “ayusin” ang pinsala na iyong ginawa sa iyong buhay.

Ngunit, sino ang gagawa niyan? Walang sinumang tao ang aabot at mahawakan ang pamantayan ng pagiging perpekto. Upang makumpleto ang papel na ito, dapat itong maging isang tao na may kapangyarihan na taglay – isang tao na makakapag-bayad para sa kung ano ang iyong nagawang mali. Walang nag-iisang tao ang maaaring patuloy na gumarantiya at makakabayad sa mga pagkakamali ng isa pa. Siguro para sa isang oras, ngunit tiyak na hindi sa lahat ng oras.

Ang Diyos ang Solusyon

Paano kung ang Diyos mismo ay nagbigay ng isang tao na malilinis ang iyong gulo? May isang taong nalilinis ang lahat ng mga hadlang sa pagitan mo at ng Diyos sa pamamagitan ng isang solong, malaking gawa. Naranasan mo ba ang taong iyon sa iyong buhay?

May isang pwedeng tumayo sa Diyos para sa iyo. May isang maaaring magbayad ng kung ano ang iyong ginawa. Ang isang yan ay ginawa paraan na mag-iiwan ng di malilimutang impresyon?

Ano ang pinakamalaking kabayaran na maaaring ialok ng sinuman para sa kanyang mga pagkakamali? Ang sagot ay: Ibigay ang kanyang buhay; ang pinakamahalagang pag-aari ng isang tao. Paano kung ang isang tao ay namatay sa iyong lugar para sa lahat ng bagay na nagawa mo na mali sa iyong buhay at kahit sa anumang bagay na iyong gagawin pang mali sa hinaharap?

Iyan ang eksaktong pangyayari – Ang Diyos ay nagpadala ng isa na nais magbayad para sa iyong mga pagkakamali at ng iyong mga pagkukulang. Sa pamamagitan nito, malulutas ng Diyos ang suliranin  na lumilitaw sa pagitan Niya at ng tao dahil sa kalayaan ng pagpili ng tao.

Walang tao ang maaaring maging isang tagapagtubos para sa iyo dahil ang bawat tao ay may  sariling mga pagkukulang at, sa huli, hindi nila maaaring matugunan ang mga kinakailangan ng Diyos.

Ang isa na ipinadala ng Diyos ay hindi lamang isang tao … Ipinadala niya ang kanyang sariling anak upang magawa ang trabaho na ito. Ang anak ng Diyos, si Jesu-Cristo, ay dumating bilang isang tao sa lupa, bilang isang sanggol at lumaki tulad ng sa iyo at sa akin. Siya ay nagkaroon ng lahat ng mga hamon at mga tukso na nararanasan mo at ako ay nagpakita na Siya, bilang isang tao, ay maaaring mamuhay sa pamantayan ng Diyos.

Ngunit, hindi iyan lahat. Ang pag-ibig ng Diyos para sa mga tao ay hindi kapani-paniwala na isinakripisyo Niya ang Kanyang Anak para sa mga taong handang tanggapin na sa pamamagitan ng kamatayan ng Anak ng Diyos, ang lahat ng kanilang pagkakamali ay mahuhugasan, kaya’t maari na magkaroon ng tunay na kaugnayan sa Diyos.

Ang Pinakamahusay na Alok Kailanman!

Ang Anak ng Diyos, si Jesu-Cristo, ay namatay sa lupa sa isang krus at namatay sa isang libingan sa loob ng tatlong araw. Ngunit pinatunayan Niya na Siya ay mas malakas kaysa sa kamatayan sa pamamagitan ng muling pagbangon mula sa Kanyang libingan. Sa pagsasakripisyo ng Kanyang dugo, pinagbayaran Niya ang lahat ng maling bagay na ginawa mo at ng aking ginawa. Sa pamamagitan ng Kanyang pagtubos, ang Diyos ay mananatiling matuwid at maaari tayong makapasok sa isang walang hadlang na relasyon sa Diyos.

Hindi gaanong naiintindihan ito sa una, ito ang dakilang alok na ginawa ng Diyos para sa iyo upang maibalik ang ugnayan sa pagitan mo at sa Kanya!

Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesu- Kristo, ang daan patungo sa relasyon sa Diyos ay naging bukas. Ang inaasahan Niya ay maniniwala ka at tinatanggap mo na ibinigay ng Diyos ang Kanyang Anak upang mamatay para sa iyong mga pagkakamali at igagalang mo ang Diyos sa hinaharap bilang iyong Lumikha at Gabay mo sa buhay.

Ang Pinakamahalaga pagpili sa Iyong Buhay!

Kung naniniwala ka at tinatanggap mo ito, ikaw ay epektibong maging bahagi ng plano ng Diyos. Makakaranas ka na ang hinaharap ay magiging mas makahulugan kaysa sa iyong naiisip.

Sa puntong ito, manindigan ka para sa isang malaking hakbang sa iyong buhay. Maaari kang maniwala at tanggapin ito, ngunit maaari mo ring bitawan ito. Nasasaiyo ang desisyon.

Kung naniniwala ka at tinatanggap mo ito, maaari kang maging bahagi ng plano ng iyong Lumikha. Ang iyong hinaharap ay magiging mas nakamamangha kaysa sa iyong naisip.

Ngayon marahil ito ay isang bago para sa iyo. Kung nais mong magbasa nang higit pa tungkol kay Jesucristo gamitin lang ang mga link na ito:

Mga katanungan na dapat isipin para sa Araw 6:

  • Naiintindihan mo ba na hindi mo kayang maabot ang perpektong mga pamantayan ng Diyos?
  • Sa palagay mo ba ay mahal ka ng Diyos?
  • Nais mo bang tanggapin na ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak na si Jesus sa lupa upang bayaran ang para sa iyong pagsuway at pagkakamali sa buhay?

Ang iyong pinakamahusay na araw ay darating pa… Bumalik sa Araw ng 7!

Magpatuloy sa Araw 7

Ang Panalangin

Ang Panalangin

hindi direktang sasagot sa iyo, madarama mo ang Kanyang pansin sa iyong panalangin. Maging taos-puso sa iyong panalangin sa Diyos...
Simbahan

Simbahan

Kung walang simbahan, pwede mong subukan na humanap ng iba pang mga Kristiyano at magsimula ng isang iglesya. Ang Iglesia...
Si Hesus na Anak ng Diyos

Si Hesus na Anak ng Diyos

Bakit tinatawag na "Anak ng Diyos" si Jesus? Sinabi mismo ni Hesus na Siya ang Anak ng Diyos: "Pagkatapos ay...
Pagbibinyag

Pagbibinyag

Ang bautismo o ang binyag ay ang " tanda" upang ipakita  na ikaw ay tunay na tagasunod ni Hesus. Ang...
Ang ilang mga kapaki-pakinabang na berso sa Bibliya

Ang ilang mga kapaki-pakinabang na berso sa Bibliya

Pag-ibig ng Diyos Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang...
Ang Buhay ni Jesus

Ang Buhay ni Jesus

ulad ng nabasa mo, nagpasya ang Diyos na ipadala ang Kanyang tanging Anak sa lupa, upang mamuhay bilang tao. Si...
Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia ay hindi isang aklat lamang. Sa totoo lang, hindi isang libro, kundi isang library ng 66 na aklat....
Ang Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu

Itinuturo sa atin ng Bibliya na ang tunay na Diyos ay binubuo ng 3 tao. Tinatawag din itong Trinity. Para...