روز ششم-راه حل!

روز ششم-راه حل!

خداوند و قانون هایش عوض نمی شوند. آیا یک فرد ناپاک و خودخواه می تواند در حضور خداوند قرار گیرد؟ تکامل هیچ وقت یک چیز نا کامل را نمی تواند تحمل کند.او خود کامل است ؛ پس باید هرتصمیم اشتباه و ناکامل رامجازات کند. و چه می شود اگر بهای نااطاعتی مرگ باشد: یک اشتباه به معنی حذف کامل است

 نادیده گرفتن و نهی کردن خداوند مرگ ابدی را بعد از این زندگی به دنبال دارد.

 

اگر خداوند پر از عشق است چطور ما می توانیم این مساله را حل کنیم؟ چطور می توانیم مردمان ناکامل را که قصد گستاخی به قوانین ساده را دارند را قبول کنیم چطور او می تواند عشقش را نشان دهد ؟ بدون خداوند وحشتناک است.

یک ضمانت

 حالا اگر یک نفر باشد که پاک و منزه باشد؛ کسی که این قابلیت را داشته باشد که با معیارهای کامل خداوند آفریدگارش هم ساز باشد، چه می شود اگر این شخص این قابلیت را داشته باشد که واسطه  بین خداو تو باشد؟یک رابط که می توانست کفاره ی تمام اشتباهات تو را چه در گذشته و حتی در آینده یک جا و برای همیشه پرداخت کند؟

 چه جور انسانی قادر به انجام چنین کاری می توانست باشد؟ هر انسان معمولی و ناکامل قادر به این کار نیست. بنابراین باید یک جور مخلوق کامل با قدرت ها و توانایی های ماورائی و مورد نیاز باشد.

 باید کسی باشد که قدرت و توانایی را برای این کار داشته باشد. یک انسان کامل . هیچ انسانی قادر نیست که این غرامت را پرداخت کند. شاید یک یا دو نفر؛ اما آنها هم با کارهای دنیایی خود مشغول هستند. پس این می شود گردش در یک دور باطل  و بدون نتیجه.

خداوند راه حل است

  چه می شود اگر خداوند شخصی را بیاورد تا همه این گناهان را پاک کند؟ کسی که همه این موانع را از بین ببرد و بین شما و خدا باشد، یک حرکت بزرگ. آیا با چنین کسی در زندگیتان مواجه شده اید؟

 فرض بگیریم که به راستی چنین انسان کاملی وجود دارد ؛ یک رابط بین خداو تو ؛ کسی که خود را بها قرار می دهد برای تمام اشتباهاتی که تو در تمام زندگیت می توانی انجام دهی. کسی که این کار را طوری انجام می داد که امکان نداشت تو او و این کارش را فراموش کنی. آیا پرداخت چنین هزینه ی سنگینی با قربانی کردن و دادن جان خود نمی توانست به دست آید؟

 چه می شود اگر خداوند خود یک نفر را فرستاده باشد تا این مشکل ناکاملی و انتخاب های اشتباه تو را در زندگی درست کند ؟کسی که زندگی خود را می دهد تا امکانی باشد برای بخشش کامل برای تو؟

 حالا وقت یک قدم بزرگ رسیده است : چیزی را که شاید باور نکنی. تو آزادی انتخاب داری پس این به تو بستگی دارد که بخواهی آن را قبول و یا نهی کنی

فرستادن یک رابط و میانجی دقیقا کاری است که خدا انجام داد برای راه حل مشکل تو! خداوند یگانه پسر خود عیسی مسیح را به خاطر حل شدن مشکل تو به زمین فرستاد . مسیح کامل است بدون هر اشتباه و نقصی ؛ با این وجود او در زندگی خود روی زمین همان مشکلاتی را داشت که همه ما داریم. مسیح عشق عمیق خود را با پرداخت هزینه ای گزاف وقتی برای مرگ به روی صلیب رفت نشان داد . او خون خود را به زمین ر یخت؛ این به قیمت زندگی اش تمام شد تا بخشش را برای تمام اشتباهات تو در زندگی ات چه حالا و چه در آینده ات به دست آورد.

 عیسی مسیح برای سه روز مرد و بعد او ثابت کرد که از مرگ نیز قوی تر است : او از گور برخاست!

 این واقعا بهای بزرگی نیست  که به وسیله او پرداخت شدو همه به این خاطرکه رابطه ی بین تو و خالقت

دوباره احیا شود؟

برای همیشه بهترین پیشنهاد

گران ترین بها به وسیله ی خود خداوند پرداخت شده است؛ او یگانه پسر خود رابرای تو قربانی کرد. او در قبال این قربانی فقط از تو درخواست دارد که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ی تو از گناهانت و به پدر ایمان بیاوری

 اگر ایمان بیاوری و قبول کنی ؛می توانی یک قسمت از برنامه ی خالقت باشی. زندگیت بعد از این بسیار درخشان تر از آنچه را که تصورش را بکنی خواهد شد.شاید این چیزها برای تو جدید باشد. اگر دوست داری که بیشتر در مورد عیسی مسیح بدانی فقط از

لینک ها ی زیر را استفاده کن:

سوال هایی که در روز ششم باید به آنها فکرکنی:

  • آیا از این موضوع اطلاع داری که تو قادر نیستی که به استانداردهای کامل خداوند دست پیدا کنی؟
  • آیا می دانی که خداوند تو را دوست دارد؟
  • آیا ایمان داری که خداوند یگانه پسرخود را به روی زمین فرستاد تا بهایی باشد برای نافرمانی ها و

اشتباهات تو در زندگی؟

بهترین روز تو در حال آمدن است……فردا در روز هفتم به شما خوش آمد می گوییم

ادامه به روز هفتم