روز پنجم-این طراح یک نام دارد

روز پنجم-این طراح یک نام دارد

آیا تا به حال کلمه خالق را شنیده اید؟ آیا نامی هم دارد؟

شاید برای شما این یک چیز جدید نباشد: این خالق یک نام آشنا دارد؛ خدا

 شاید فکرهایی در مورد خدا داشته باشی ؛ لطفا فقط بخوان و کشف کن که این تصور بر پایه ی یک تصور درست بنا شده باشد.

منتقد باشید و تنها چیزی که اینجا نوشته شده است را قبول نکنید. مطمئن شوید که با گذراندن زمان در جهت کشف حقیقت واقعی خود شما حقیقت راجب خداوند را خواهید فهمید. ذهن باز داشته باشید و نگذارید درک شما و آنچه شما به آن عادت کرده اید شما را از تحقیقتان بازدارد.

چرا خداوند خود را نشان نمی دهد؟

شاید متعجب باشید که چرا نمی شود خدا را دید؟ دیدن او  در جهت شناختش  بسیار آسان تر خواهد بود؟ اما آیا چنین چیزی ممکن است؟  آخر او توانای کل است.

اگر نگاه کردن به خورشید این قدر سخت است که ممکن است به کوری بینجامد ؛ پس نگاه کردن به خدا چه قدر می تواند سخت باشد؛کسی که خود خورشید را خلق کرده است بدون اینکه کور شود

همچنین اگر تو می توانستی  خدا را مستقیم ببینی ؛ آن وقت موضوع انتخاب آزاد چندان آزاد هم نبود.

 شاید که تو در آن وقت به طور خودکار از او اطاعت می کردی . درست به مانند تنها گذاشتن بچه ها در خانه زمانی که والدین در خانه نیستند…..چه چیزی را آنها برای انجام انتخاب خواهند کرد؟

دنیا با نظم و ساختار ساخته شده است. همچنین قوانینی وجود دارند که برا درست و غلط دلالت دارند. هر شخصی از بدی و خوبی حسی دارد. اگر خداوند طراح همه این هاست به سختی می توان گفت که او دریت نیست. او نمی تواند هر اشتباهی را بدون مجازات ببخشد-اگر اینطور بود، هر فرد دیگر می توانست از او تجدید نظر و در تنتیجه همه چیزهای غلط در نظر گرفته نمی شدند و بی عدالت غالب می شد.

مهم نیست که چقدر بزرگ یا کوچک است، هر خلافی به این معنی است که شما برای عواقبش مسئول هستید.

از آنجایی همه مردم تمایل  که برای خود مستقل باشند هر شخصی خالق خود را دیر یا زود منکر می شود. حتی کوچکترین نافرمانی، همه خطاها،  شما را ناپاک می سازد و شما دیگر قادر نیستید در مقابل عدالت و تمامیت خداوند ایستادگی کنید.

اگر شما تصمیم دارید که قبول کنید خداوندی هست که خالق همه چیز است، شما حضورش را از طریق مخلوقات و قوانینش در طبیعت خواهید شناخت.

 

برنامه ای بزرگتر

 به نظر می رسد نتیجه انتخاب آزاد ویرانگر باشد. به این خاطر که همه انسان ها در برابر قوانین خداوند نافرمانی می کنند و بنابراین قادر نخواهند بود که در مقابل او تا به آخر پاک و منزه بمانند اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهیم: نافرمانی در برابر برنامه های خداوند منجر به مجازات می شود.

 بعضی از مردم مسئول کشتار صده هزار نفر از مردم بی گناه هستند. این واضح است که این افراد مجازات خواهند شد. اما چه فرقی است بین یک نافرمانی کوچک و یکی بزرگ ؟

همان طور که قبلا هم توضیح داده شده خداوند آفریدگار ما تطمیع شدنی نیست؛ یا سیاه یا سفید.مخلوقاتش به خاطر انتخاب آزادتمایل به انتخاب برای خود دارند  آنها می خواهند مستقل باشند،آنها می خواهند مسئول زندگی خود باشند.

 حتی کوچکترین نافرمانی ؛انجام کاری اشتباه در زندگی ؛ شما را ناپاک می سازد و دیگر قادرنخواهید بود که با پاکی و خداوند کامل روبه رو شوید. هیچ راهی وجود ندارد که شما بتوانید خود این مسئله را حل کنید .

ولی اما اگر خداوند آفریدگار تو به تو اهمیت بدهد؟ تو به هر حال مخلوق او هستی. او تو را به وجود آورده است!

 ولی اگر او تمام این جهان را خلق کرده باشد تا شکوه خود را به همه مخلوقاتش نشان بدهد ؛وهمچنین برای اینکه به تو برسد؛ آن وقت چه؟

 و اما اگر خدا بخواهد تا خود را با تو شریک بسازد چه؟نه به این خاطر که او به تو نیاز داردبلکه به این خاطر که او تورا دوست دارد؛ آن وقت چه؟

  و بعد این مشکل چگونه می تواند حل شود؟

بعدا بیشتر در مورد جزئیات برنامه خداوند برای جهان خواهید فهمید.

 

ادامه به روز ششم