روز سوم-زندگی دارای طرح

روز سوم-زندگی دارای طرح

در این دو روز گذشته ما متوجه شده ایم که خیلی دور از ذهن می باشد که تصور کنیم این زندگی بدون یک طراحی و خود به خودی به وجود آمده است. حالا برای یک طرح ما نیاز به یک طراح نیز داریم که تمام جهان  سیارات زمین و زندگی با تمام جزئیات آن را  برنامه ریزی کرده باشد…

 حالا اگر یک طراح وجود دارد  پس چرا این طراح این جهان پهناور را ساخته است و از میان آن  فقط یک سیاره را با  یک زندگی زیستی فوق العاده پیشرفته خلق کرده است ؟

چه برنامه بزرگی پشت سر این همه چیز است؟

 سوال های دیگری نیز به ذهن می رسد: این طراح مخلوقات خود را بعد از اینکه آن را ساخته است به حال خود رها کرده است؟ و یا اینکه این معمار بعد از خلقت موجودات هنوز با آنها در ارتباط است؟ و اگر همین طور است چگونه شما این ارتباط او را متوجه می شوید؟

بدبختی در دنیای ما به گونه ای زیاد است که برای ما سخت به نظرمی رسد که تصور کنیم هنوز این طراح کل مواظب مخلوقات خود است و اما اگر این طراح افراط کرده باشد و چیزی جسورانه تر از یک ماشین عادی  را خلق کرده باشد ؛

آن وقت چه؟

 اگر او یک برنامه ای تحت آزادی انتخاب طرح کرده باشد ؛آن وقت چه؟  خلق موجوداتی که آزادی  دارند برای انتخاب هایی که می کنند ؛ آنها حتی قادر خواهند بود خود موجوداتی خلاق شوند. این شبیه به یک فیلم علمی و تخیلی می ماند که ربات ها در آن زندگی واقعی دارند!

 این شکل عمیقی از آفرینش خواهد بود؛  یک خلق کاملاماجراجویانه. همه چیز اشتباه پیش خواهد رفت اگر این موجودات بخواهند تصمیم دیگری غیر از برنامه ی طراح اصلی بگیرند.به خاطر آزادی انتخاب ؛ این موجودات قادر خواهند بود که حتی طراح خود را نادیده بگیرند.

                                                                                              

این طراح چه کسی است؟

 با توجه به بحث های قبلی آیا تصویری از این طراح در ذهن خود مجسم کرده اید؟ آیا او به شما علاقه مند است؟ و یا اینکه شما هم جزو یکی از هزاران تولیدات او هستید؟ ولی اما اگر او شما را  خلق کرده باشد به خاطر اینکه برای شما برنامه ای دارد ؛آن وقت چه؟

 آیا  فکر کردن به چنین چیزی شما را می ترساند؟

آیا می دانید چه برنامه ای دارد ؟ آیا می خواستید همان طور رفتار کنید که او برای شما برنامه ریزی کرده است و یا اینکه خود تصمیم گرفته و با اراده خود بهترین کار را برای زندگی خود می کردید؟

 آیا تمایل دارید که با این سوال ها روبه رو شوید؟

آیا این طراح هنوز در ارتباط با مخلوق خود است ؟

 آیا برنامه ای بزرگ تر در پشت سر این خلقت است؟

 آیا این طراح در ارتباط با شما است؟

 آیا تو در برنامه ی بزرگ تر او خواهی گنجید؟

لطفا امروز را به این موضوعات فکر کن و فردا در روز چهارم برگرد!

ادامه به روز چهارم

.