سرآغاز زندگی در روی زمین

سرآغاز زندگی در روی زمین

بیایید زندگی را از اول شروع کنیم .ما قبلا چه فکر می کردیم در مورد زندگی؟

در سال 1966 ستاره شناس کارل ساگان دو معیار مهم برای یک سیاره پیدا کرد که حیات را برروی

.یک سیاره ممکن می کرد

اول ما نیاز به وجود یک ستاره داریم(منبع انرژی) و بعد فاصله با این ستاره نیز باید مناسب

.باشد(برای اینکه زیاد سرد یا زیاد گرم نباشد

این محاسبه شد که 1.000.000.000.000.000.000 از این سیاره در جهان هستی وجود دارد که

.مطابقت با این معیارها دارد

در سال 1966 چه اتفاقی افتاد؟ ما بیشتر در مورد زندگی و جهان یاد گرفتیم و همانطور ما بیشترو

.بیشتر معیاری های لازمی یافتیم که حیات را روی یک سیاره ممکن می کرد

هیچ فرصتی برای زندگی در روی زمین نیست !؟

پس از تحقیقات بیشتر پارامتر های زیادتری پیدا شد.  اول 10 تا بعدا 20 تا و حتی بیشتر از 50 تا

پیدا شد! همه اینها نیاز بودند تا حیات بر روی یک سیاره ممکن شود. پس بنابراین تعداد سیارات قایل

.سکونت بسیار کمتر می شد

در واقع، هیچ سیاره ای -حتی زمین – نمی تواند زندگی خود به خودی را حمایت کند!با توجه به

.تمام این معیارها ما نباید زنده باشیم ! اما هنوزما زنده هستیم و در باره ای زندگی فکر می کنیم

با توجه به همه اینها جای تعجب نیست که ما نتوانستیم روی سیارات دیگر نشانه ای از حیات بیافیم

حتی بیشتر هم هست

امروزه بیشتر از ۲۰۰عامل را می شناسیم که برای حیات در یک سیاره لازم هستند. هر جزئی از

.(۱)اجزا باید کامل باشند و اگرنه تمام اجزا از هم می پاشند

برای مثال: سیاره غول پیکر جوپیتر به این معیارها نزدیک است . نیروی جاذبه جوپیتر بسیاری از

.سیارک ها را به سمت خود می کشد که این جلوگیری می کند از برخورد آنها با زمین ما

احتمال وقوع چیزی که زندگی را روی زمین به خطر اندازد در این جهان پهناور بسیار زیاد است

!پس ما چه طور هنوز وجود د اریم

بله ما هنوز هستیم و نه تنها وجود داریم بلکه در مورد وجود داشتن نیز صحبت می کنیم. این چه

طور ممکن است؟ آیا این خوش شانسی کامل است برای ما که تمام این عوامل در روی زمین شکل

گرفته است برای امکان حیات روی زمین؟

تا چه اندازه این عادلانه است که ما تایید کنیم که زندگی روی زمین حاصل نیروی تصادفی است؟

مخصوصا وقتی این را در نظر بگیریم که میزان سازی دقیق لازمه ای است  برای وجود حیات روی

زمین در واقع این موضوع به سادگی قابل مقایسه است با میزان سازی دقیق که لازمه ای است برای

.وجود حیات در کل جهان هستی

علم تمام ابعاد زندگی را توضیح داره نمی تواند

پس این منطقی تر نیست که فرض کنیم یک دانایی کامل این شرایط بی نقص برای زندگی را خلق

کرده است؟ و یا اینکه شما تا هنوز با توضیحات ناکامل علمی خوشنود و راضی هستید؟

آیا شگفت زده شدید؟

 

هیچ تصادفی در کار نیست

برای مثال : اختر فیزیک دانان  حالا می دانند که ارزش چهار نیروی اساسی (نیروی جاذبه؛ نیروی

ذرات الکترو مغناطیسی و نیروهای ضعیف و قوی اتمی )در کمتر از یک میلیون ثانیه بعد از انفجار

بزرگ مشخص شده اند.برای مثال ؛ اگر منطق بین نیروی قوی اتمی و نیروی ذرات الکترو

مغناطیس  به وسیله کسر کوچکی از ذرات کوچکتر خاموش می شد -حتی در ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

– (هیچ ستاره ای شکل نمی گرفت(۱

 

 احتمالات قرار گرفتن یک موقعیت در یک وضعیت درست که همه پارامترهای آن

 شناخته شده باشند درست

مثل این می ماند که ما یک سکه را در هوا پرتاپ کنیم و آن سکه با روی شیر  به زمین

بیفتد؛ با احتمال ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰بار دریک بار انداخت تصادفی. آیا

     . احتمال وقوع یک چنین حالتی امکان پذیر است

انفجار بزرگ؟

آقای فرد هویل ستاره شناسی بود که فرضیه انفجار بزرگ را ابداع کرد.

فرضیه ای که

توضیح می داد شروع زندگی از یک انفجار بزرگ در جهان هستی در میلیاردها سال

. قبل اتفاق افتاده است

 با اینکه فرد هویل یک نا ایمان بود او از مشخص شدن و فهمیدن تمام پارامترهای

 مورد نیاز برای حیات روی یک سیاره بسیار شگفت زده شده بود. هویل می نویسد

 تفسیر مبتنی بر عقل سلیم از حقایق این پیشنهاد را می دهد که یک دانای کل شیطنتی

…کوچک با دنیای فیزیک و همین طور شیمی و زیست شناسی کرده است

ولی حتی اگر دانشمندان نیز نمی توانند توضیح کاملی از پیدایش زندگی بدهند آن وقت

 گزینه بعدی چیست؟

 چرا تو به وجود آمده ای؟

 پس در مورد زندگی چه طور؟

 چرا تو به وجود آمده ای؟

 چرا همه چیز تا این اندازه پیچیده است که ما نمی توانیم چیزی ازآن بفهمیم؟

در مورد آن امروز فکر کنید

این ها همه فقط برای یک روز بود. تو می توانی به این موضوع سراسر امروز فکر

.کنی

:چند سوال مفید برای تو

  • چرا من به وجود آمده ام؟
  • نقش من در این جهان چیست؟
  •  زندگی در روی زمین یک تصادف است یا یک دانای کل می تواند در این زندگی

 نقش داشته باشد؟

 لطفا فردا دوباره برگردید .تو می توانی گزینه روز دوم را( ؛روز خود را

.انتخاب کنید؛) انتخاب کنی

 

ادامه به روز دوم