خوش آمدید

خوش آمدید

 در مورد زندگی فکر کردید؟ یا اینکه بر روی لینک( من کنجکاو هستم که بعد از اینآ

 چه پیش می آید) کلیک کردید؟

 آیا جوابی برای بعضی از سوالاتتان در مورد پیدایش زندگی پیدا کردید؟

 آیا شگفت زده نشدید

 ا ز جواب های زیادی که ثابت می کند که زندگی نمی تواند خود به خودی

.شکل گرفته باشد

 آیا چیز بیشتری نیز است؟

 چه می شود اگر چیز بیشتری در زندگی باشد؟ حتی علم هم بیشتر و بیشتر ثابت می

 کند که زندگی نمی تواند خود به خود شکل گرفته باشد. حتی بزرگترین دانشمندان هم

.جوابی برای این همه سوال در مورد چگونگی پیدایش زندگی ندارند

 

 هیچ تصادفی در کار نیست

 اگر احتمال اثبات  شروع زندگی به وسیله یک سری از اتفاقات خود به خودی فرای

 صفر باشد؛ باز هم احتمال وجود یک دانای کل در پشت همه ی اینها است. چه می

 شود اگر این دانای کل یک آفریننده باشد که زمین و همه جهان هستی را خلق کرده

است ؟

 آیا این پیشنهاد به تو صدمه ای می زند؟

…اگر دوست داری که در مورد احتمال  وجود آن فکر کنی ؛ فقط این را بخوان

 

خلقت هوش مندانه

 

اگر برنامه ای در پشت این خلقت باشد باید که یک نفر خالق نیز داشته باشد . پس در

 این صورت چه طور خالقی می تواند باشد؟

 می توانید چنین تصویری را متصور شوید؟ احتمالا تصورش سخت خواهد بود: یک

 خالق که تمام هستی اطراف ما را با پیچیده ترین جزئیات خلق می کند و با تمام

 وابستگی ها  به هم متصل می کند. حتی برای بزرگترین دانشمندان نیز درک کرد

.همه چیز در حیطه دانش محدود آنها مشکل است

 

یک معمار

 این آفریننده چه جور خالقی می تواند باشد؟ آیا کسی است که بسیار کامل می باشد با

قدرتی بسیار زیاد؟اگر نیست پس نمی توانسته تمام چیزهایی که تو می بینی خلق کرده

 باشد آن هم با این همه جزئیات کامل. طبیعت به گونه ای کامل خلق شده است که ما

 انسان ها هنوز بعد از سالها تحقیقات علمی هنوز چیزهای بسیارزیادی  را درمورد

آن

نمی دانیم. باید یک دانایی با شکوه در پشت همه این ها وجود داشته باشد که توانسته

به این

.گونه خلق کند

 

یک طرح کامل

آیا چنین خالقی همه چیز را کامل خلق می کند؟ به اطراف نگاه کنید… چه می بینید.

 آیا همه چیز کامل است؟ احتمالا نه. همه چیز به طریقی ممکن است کامل نباشد اما

.چیزهای زیادی است که بر طبق قانون طبیعت به پیش می رود.

                       می توانید تصور کنید که جهان به دست یک طراح خلق شده باشد؟

 چه جور خالقی می تواند این آفریننده کل باشد؟

 راز خلقی به این کمال چه می تواند باشد؟

 اگر چنین باشد تو می خواستی آفریده ی این خالق کامل باشی؟

 

 می خواهید کمی در موردآن فکر بکنید؟ امروز آزادانه به این موضوع فکر کنید! ما

.فردا مشتاق به ملاقات با شما هستیم

ادامه به روز سوم