این طراح یک نام دارد

این طراح یک نام دارد

 آیا تا به حال کلمه خالق را شنیده اید؟ آیا نامی هم دارد؟

شاید برای شما این یک چیز جدید نباشد: این خالق یک نام آشنا دارد؛ خدا۱

 شاید فکرهایی در مورد خدا داشته باشی ؛ لطفا فقط بخوان و کشف کن که این تصور بر پایه ی یک

.تصور درست بنا شده باشد

شاید متعجب باشید که چرا نمی شود خدا را دید؟ چه طور این ممکن است؟ آخر او توانای کل است.

اگر نگاه کردن به خورشید این قدر سخت است که ممکن است به کوری بینجامد ؛ پس نگاه کردن به

 .خدا چه قدر می تواند سخت باشد؛کسی که خود خورشید را خلق کرده است بدون اینکه کور شود

 اینکه خداوند خالق همه چیز است را تو  حضورش را می توانی در میان مخلوقاتش و قوانین طبیعت

.پیدا کنی

همچنین اگر تو می توانستی  خدا را مستقیم ببینی ؛ آن وقت موضوع انتخاب آزاد چندان آزاد هم نبود.

 شاید که تو در آن وقت به طور خودکار از او اطاعت می کردی . در واقع تو وقتی خود واقعی خود

.را نشان خواهی داد که او و حضورش را با چشمان خود نبینی

 

۱ اگر او خالق است ما نام او را با احترام می بریم و نامش را با حروف بزرگ می نویسیم( این جمله

 برای زبان های لاتین صدق می کند. ما در زبان دری و فارسی فرقی بین حروف کوچک و بزرگ

(نداریم

برنامه ای بزرگتر

 به نظر می رسد نتیجه انتخاب آزاد ویرانگر باشد. به این خاطر که همه انسان ها در برابر قوانین

.خداوند نافرمانی می کنند و بنابراین قادر نخواهند بود که در مقابل او تا به آخر پاک و منزه بمانند

اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهیم: نافرمانی در برابر برنامه های خداوند منجر به مجازت می شود.

 بعضی از مردم مسئول کشتار صده هزار نفر از مردم بی گناه هستند. این واضح است که این افراد

 مجازات خواهند شد. اما چه فرقی است بین یک نافرمانی کوچک و یک گناه نابخشودنی مانند قتل؟

همان طور که قبلا هم توضیح داده شده خداوند آفریدگار ما تطمیع شدنی نیست؛ یا سیاه یا سفید.

.مخلوقاتش به خاطر انتخاب آزادتمایل به انتخاب برای خود دارند  آنها می خواهند مستقل باشند

 حتی کوچکترین نافرمانی ؛انجام کاری اشتباه در زندگی ؛ شما را ناپاک می سازد و دیگر

 قادرنخواهید بود که با پاکی و خداوند کامل روبه رو شوید. هیچ راهی وجود ندارد که شما خود این

.مسئله را حل کرده بتوانید

ولی اما اگر خداوند آفریدگار تو به تو اهمیت بدهد؟ تو به هر حال مخلوق او هستی. او تو را به وجود

!آورده است

 ولی اگر او تمام این جهان را خلق کرده باشد تا شکوه خود را به همه مخلوقاتش نشان بدهد ؛و

 همچنین برای اینکه به تو برسد؛ آن وقت چه؟

 و اما اگر خدا بخواهد تا خود را با تو شریک بسازد چه؟نه به این خاطر که او به تو نیاز داردبلکه به

 این خاطر که او تورا دوست دارد؛ آن وقت چه؟

  و بعد این مشکل چگونه می تواند حل شود؟

.بعدا بیشتر در مورد جزئیات برنامه خداوند خواهیم فهمید

 

مسئله ای بزرگ

اگر کسی نسبت به شما کار بدی را انجام دهد شما ناراحت می شوید و رابطه تان خراب خواهدشد.

 پشیمانی قابل پیش بینی است. اگر چیزی شکسته باشد؛ باید که غرامت آن پرداخت شود. وقتی قانونی

.شکسته شود ؛تنبیه مورد نیاز است. هر چه خطا بزرگتر ؛ مجازات هم بزرگتر

 تا وقتی که ما انسان ها انتخاب آزاد داریم تمایل به انجام دادن انتخاب ها ی اشتباه را هم داریم؛پس ما

هیچ وقت قادر نخواهیم بود که بر طبق استانداردهای کامل خداوند عمل کرده  او را اطاعت کنیم و بر

.طبق برنامه ی او باشیم

 به اطراف خود نگاه کنید…آیا کسی را کامل می بینید؟ به نظر می رسد که بعضی از مردم خوب

هستند اما وقتی آنها را بهتر می شناسی ؛ کم کم به نواقص آنها هم پی می بری. خوب پس چه می شود

 که اگر نتوانی قیمت درست شدن رابطه ی خود را با خداوند پرداخت کنی؟

:امروز در مورداین فکر کن که

 مسئله را درک کرده ای؟ آیا کسی هست که صادقانه به خدا احترام بگذارد؟ و یا اینکه هر انسانی در

 ماهیت خود فقط به فکر امیال و آرزوهای خود است؟

 تو چه طور قادر خواهی بود که نواقص خود را درست کنی و یا اینکه می خواهی همچنان در مقابل

 خداوند نافرمانی کنی ؟

 تو چگونه می توانی در این برنامه ی بزرگ جایی برای خود پیدا کنی؟

.لطفا باقی روز پنجم را به این چیزها فکر کن و فردا دوباره برگرد

 

 

ادامه به روز ششم