خود را کشف کن

خود را کشف کن

یا در زندگیت شاد هستی؟ زندگی شما چقدر ارزش دارد؟ آیا زندگی شما معنی می دهد؟ آینده شما چگونه به نظر می رسد؟

قصد من از زندگی چیست؟

به یک هفته پیشنهادی برای فکر کردن به کشف معنی زندگیتان فکر کنید. شما به 10 تا 15 دقیقه زمان در روز برای کشف هدفتان نیاز دارید

شما کشف می کنید که زندگی پر معنی خواهید داشت! همه این را دوباره بخوانید و به زندگیتان برای 7 روز فکر کنید این ممکن است با ارزشترین هفته در زندگی شما باشد!

آیا کنجکاوید که بیشتر بیاموزید…؟

یادگیری را از همین الان شروع کن!

قصد شما از زندگی

چرا زندگی می کنید؟ هدفتان در زندگی چیست؟ بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد؟ دیر یا زود با این سوالات در زندگیتان مواجه می شوید. و هیچ کدام برای پاسخ دادن آسان نیستند…….و شما را به چالش می کشند به زندگیتان و آیندتان برای یک هفته فکر کنید. یک سرمایه گذاری با ارزش!

به منظور کمک به شما، شما 7 تم را در وب سایت می بینید که به آن واکنش نشان دهید. در هفته آتی زمان بگذارید و امیدوارم کشفیات بیشتری درباره زتدگیتان انجام دهید درست همانطور که من انجام دادم

شما نباید همیشه با مسایل مطرح شده در این وب سایت موافق باشید . امیدوارم آن را بخوانید  و با ذهن باز درباره اش ایده بگیرید. اگر موافق نیستید ادامه دهید و خود حقیقت را پیدا کنید . این در زندگی شما پر ارزش خواهد بود. وقت بگذارید و یک هفته را برای آینده خود بگذارید!

بنابراین اگر می خواهید معنی زندگیتان را کشف کنید به خواندن ادامه دهید…

بیشترکشف کنید…

یک یادآوری ایمیل برای هفته خود تنظیم کنید